STATUT

„Udruženje za podršku osamostaljenju –

Moja Budućnost

 

 

 Bihać; 10. januar.2016. godine

Na osnovu člana 10.11 i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» br. 32/01,  42/03, 63/08 i 76/11), Osnivačka Skupština: “Udruženje za podršku osamostaljenju – Moja Budućnost”,  na sjednici održanoj dana 10.01.2016 godine u Bihaću usvojila je. “ STATUT Udruženje za podršku osamostaljenju – Moja Budućnost“

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom se utvrđuje:

 • Naziv Udruzenja, skraćeni naziv i adresa sjedišta udruženja,
 • Ciljevi i djelatnosti Udruženja,
 • Postupak za primanje i isključivanje članova,
 • Pravni status, simbol i pečat Udruženja,
 • Tijela Udruženja, način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorum i pravila glasanja, trajanje mandata, osoba ovlaštena da sazove skupštinu, uvjete i način raspuštanja, odnosno prestanak rada,
 • Pravila za ostvarivanje upotrebu i raspolaganje sredstvima Udruženja kao i tijelo koje je ovlašteno za nadzor nad upotrebom tih sredstava,
 • Način podnošenja financijskog izvještaja i izvještaja o radu,
 • Javnost rada,
 • Postupak za izmjenu i dopunu Statuta, ovlaštenja i način donošenja drugih općih akata
 • Opis oblika i sadrzaja pečata i znaka,
 • Zastupanje Udruženja,,
 • Uvjete za postupak za spajanje i podjelu, odnosno prestanak rada Udruženja, uključujući i bilo kakav poseban kvorum ili pravila postizanja kvačifikovane većine u postupku glasanja,
 • Postupak za raspolaganje preostalom imovinom ili drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada Udruženja,

II NAZIV,  ADRESA  I  DJELOKRUG RADA UDRUŽENJA

Član 2.

Naziv udruženja, koje ima status pravnog lica, glasi:  „Udruženje za podršku osamostaljenju – Moja Budućnost“

Skraćeni naziv Udruženja glasi:  Udruženje:   „Moja Budućnost“

Član 3.

Sjedište Udruženja: Ul. Isaka Samokovlije br.6, 37000 Bihać,

Član 4.

Udruženja djeluje na području Unsko – sanskog Kantona.

Član 5.

Udruženje može promijeniti naziv i sjedište Udruženja, o čemu odlučuje Skupština Udruženja, u skladu sa zakonom.

 

III                     PRAVNI STATUS, ZNAK I PEČAT UDRUŽENJA

Član 6.

Danom upisa u registar Udruženja kod nadležnog Ministarstva, Udruženje stiče svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima koja proističu iz zakona i ovog Statuta.

Član 7.

Udruženje ima svoj znak:

Znak Udruženja simboliziraju trinaest stepenica koje se nalaze na centralnom dijelu ispred kojih stoji dječak u iskoraku sa namjerom da zakorači na stepenice.

Znak je rađen u tri boje crvena-plava i žuta.

U gornjem lijevom uglu nalazi se naziv Udruženja, postavljen tako da se na vrhu stepenica nalazi skraćeni naziv – Moja Budućnost.

Član 8.

Pečat Udruženja je okruglog oblika, prečnika 30 mm, sa punim nazivom Udruženja na jednom od tri jezika u službenoj upotrebi u BiH, napisan latiničnim pismom, a u sredini se nalazi skraćeni naziv udruženja.

IV                               CILJEVI I DJELATNOST UDRUŽENJA

Član 9.

Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

 • Udruženje ima za cilj kroz programske aktivnosti i radne zadatke stvarati radne navike prenositi potrebna znanja mlađim osobama koje su na putu osamostaljenja te osposobiti ih do certifikacije.
 • Udruženje podržava mlade ljude u njihovim inicijativama za pokretanje malih projekata s ciljem sticanja uslova za samostalnu egzistenciju.
 • Udruženje organizira i promoviše mrežu mladih ljudi, tako što ih uči da podrzavaju jedni druge, prenoseću jedni drugima znanje kako bi naučili osigurati izvore prihoda za zivot
 • Udruženje će kroz domaću i međunarodnu saradnju kroz izradu projekata graditi mrežu kako bi uspješno u skladu sa zakonom i ovim statutom realiziralo sve postavljene ciljeve i zadatke.
 • Udruženje ima za cilj radi što kvalitetnije realizacije programskih aktivnosti u skladu sa zakonom i ovim statutom između ostalog organizirati edukativne radionice uključujući stručnjake iz pojedinih oblasti kako bi zadovoljilo potrebe mladih ljudi.

V                                                             ČLANSTVO

Član 10.

Osnivači udruženja su ujedno i članovi Udruženja koji svojstvo člana stiču danom upisa u Registar Udruženja.

Članovi Udruženja mogu biti pravna i fizička lica, državljani Bosne i Hercegovine, kao i strani državljani koji imaju odobren boravak u Bosni i Hercegovini a koji prihvataju statut i ciljeve i djelatnosti Udruženja

Članovi Udruženja su ravnopravni.

Član 11.

Članovi Udruženja ne mogu biti:

 • lica osuđena za krivična djela protiv nasilja u porodici nasilja prema maloljetnicima, krivična djela ugrožavanja osnovnih ljudskih prava, kao za krivična djela preuzeta po osnovu međunarodnih konvencija
 • lica kojima je izricana kazna isključenja ili neka disciplinska mjera kod drugih Udruženja i organizacija
 • lica koja svojim lošim odnosom prema ostalim članovima narušavaju jedinstvo Udruženja

Član 12.

Za stupanje u članstvo potpisuje se pristupnica i izjava na pripremljenom obrascu.

Primljeni član upisuje se u evidenciju članova. Udruženje vodi spisak svojih članova.

Član 13.

Sve aktivnosti i zadaci Udruženja obavljaju se na volonterskoj osnovi uz obavezan profesionalni odnos prema radu i ostalim članovima Udruženja.

Izuzetno članovi koji su u radnom odnosu u Udruženju primaju plaću za svoj radna osnovu kriterija utvrđenih posebnim Pravilnikom kojeg će donijeti Skupština.

Član 14.

U znak priznanja za savjesno ispunjavanje zadataka, za posebne rezultate i za savjestan i predan rad, Udruženje može pohvaliti i nagraditi svoje članove.

Odluku o pohvalama i nagradama donosi Skupština.

Prestanak članstva

Član 15.

Članstvo u Udruženju prestaje:

–     istupanjem

–     brisanjem

–     isključenjem

Član 16.

Svaki član Udruženja može slobodno istupiti iz članstva.

Obrazloženu odluku o istupanju iz članstva član Udruženja dostavlja predsjedniku Udruženja, nakon čega se vrši evidentiranje istupanja.

Član 17.

Brisanje člana iz evidencije vrši se kada član iz neopravdanih razloga kroz duži vremenski period zanemaruje vršenje svojih dužnosti.

Član 18.

Isključenje iz članstva se vrši u slučaju kada član Udruženja teže povrijedi odredbe ovog Statuta ili drugih pravila Udruženja, ili ako djeluje protivno ciljevima i interesima Udruženja.

Postupak za isključenje člana se pokrenuti i na zahtjev najmanje jedne trećine članova Udruženja.

Odluku o isključenju člana iz članstva donosi skupština.

Odluka Skupštine je konačna.

Isključenje iz Udruženja povlači sa sobom i opoziv tog člana u organima upravljanja, odnosno opoziv kao predstavnika Udruženja.

 

VI            PRAVA, OBAVEZE  I ODGOVORNOSTI ČLANOVA UDRUŽENJA

Član 19.

Članovi Udruženja imaju prava:

 • da biraju i budu birani
 • da učestvuju u utvrđivanju interesa i ciljeva Udruženja u skladu sa osnovnim programskim ciljevima
 • da surađuju i učestvuju u radu Udruženja
 • da budu informisani o radu izbaranih organa i predstavnika te kompletnog Udruženja
 • da podnose inicijative i prijedloge za njegovanje i daljnje razvijanje suradnje i odnosa sa drugim nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu, kao i sa svim drugim organizacijama koje za to iskažu interes i zahtjeve.

Član 20.

Obaveze članova Udruženja su:

 • potpuno i dosljedno ostvarivanje osnovnih programskih ciljeva, djelatnosti i izvršavanje povjerenih zadataka
 • pridržavanje odredbi ovog Statuta, odluka, zaključaka, stavova i preporuka koje donesu ovlašteni organi tijela Udruženja
 • razvijanje i njegovanje dobrih međuljudskih odnosa i humanih odnosa sa korisnicima usluga Udruženja
 • da primjerenim ponašanjem i odgovornim odnosom vode brigu o očuvanju izgleda i daljnjoj afirmaciji Udruženja
 • da uredno plaćaju članarinu
 • da kao član Udruženja može biti predložen za poslove i zadatke u pojedina tijela Međunarodne organizacije koja vrši nadzor rada ovog Udruženja

Član 21.

Oblici odgovornosti članova su:

 • javna kritika za neizvršavanje dužnosti kojima nije narušen ugled Udruženja ili nije nastala znatna materijalna šteta
 • opomena pred isključenje za višekratno neizvršavanje dužnosti i obaveza
 • isključenje iz Udruženja u slučaju da član teže povrijedi Statutarne odredbe ili ugrozi ugled Udruženja, odnosno nanese veću materijalnu štetu.

 

 

 

 

 

VII                                                ORGANI UDRUŽENJA

Član 22.

Organi Udruženja su:

 • Skupština Udruženja
 • Upravni odbor Udruženja

 

Skupština Udruženja:

Član 23.

Skupština je najviši organ Udruženja koju čine svi članovi Udruženja.

Način rada Skupštine pobliže se utvrđuje Poslovnikom o radu Skupštine.

Član 24.

Skupština Udruženja može biti:

 • redovna
 • vanredna

Član 25.

Redovna Skupština održava se u pravilu jednom godišnje i ima za cilj kontrolu rada putem razmatranja Izvještaja o radu, Finansijskog izvještaja Udruženja i donošenja godišnjeg programa rada i finasijskog plana Udruženja.

Vanredna Skupština saziva se izuzetno, u slučaju nepredviđenih teškoća u radu, poremećaja međuljudskih odnosa u organizaciji i drugih okolnosti kada je ugrožen rad i vitalni interesi Udruženja.

Član 26.

Poziv o održavanju redovne Skupštine mora se uputiti članovima najmanje 15 dana prije njenog održavanja i to zajedno sa formulisanim dnevnim redom.

Skupštinu saziva predsjednik Skupštine Udruženja.

Predsjednik Skupštine Udruženja je dužan sazvati vanrednu sjednicu Skupštine:

 • u slučaju kada to zahtjeva najmanje jedna trećina članova Skupštine

Vanredna Skupština se saziva na temelju pismeno obrazloženog zahtjeva.

Član 27.

Radom sjednice Skupštine rukovodi predsjednik Skupštine, kojeg bira i razrješava  Skupština na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću reizbora.

Skupština bira zapisničara koji zajedno sa predsjednikom Skupštine vodi i potpisuje zapisnik sa sjednice.

Član 28.

Skupština punovažno odlučuje kada sjednici prisustvuje više od polovine članova, koji čine kvorum potreban za održavanje Skupštine.

Kvorum Skupštine udruženja da bi se sjednica mogla održati je 4 od 7, ovaj broj članova čini kvorum skupštine i ovaj broj glasova je potreban da bi prijedlozi, odluke, informacije i sl kao i izvještaji bili prihvaćeni odnosno odbijeni.

Glasanje na sjednici je javno, izuzev ukoliko Skupština na samoj sjednici ne utvrdi tajni način glasanja.

Član 29.

Skupština Udruženja nadležna je za:

 • donošenje Statuta, izmjene i dopune Statuta i drugih akata određenih Statutom,
 • donošenje programa rada za mandatni period i godišnji plan rada Udruženja
 • usvajanje završnog računa Udruženja za prethodnu godinu i finansijskog plana za tekuću godinu
 • imenuje i razrješava predsjednika Skupštine, predsjednika Udruženja i članove drugih tijela Udruženja
 • razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
 • imenuje lica ovlaštena za zastupanje Udruženja u pravnom prometu
 • odlučivanje o spajanju, podjeli i prestanku rada kao i o drugim statusnim promjenama u Udruženju
 • donošenje odluke o načinu prikupljanja i visini članarine
 • donošenje odluke o raspolaganju preostalim sredstvima Udruženja nakon odluke o prestanku rada Udruženja ili drugih statusnih promjena
 • rješavanje po žalbama članova Udruženja u drugom stepenu
 • odlučivanje o ostalim pitanjima koja nisu stavljena u nadležnost drugih organa Udruženja

Član 30.

Udruženje ima Upravni odbor Udruženja kojeg bira i razrješava Skupština Udruženja na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću reizbora.

Upravni odbor

Član 31.

Upravni odbor čine predsjednik i dva člana koje bira i razrješava Skupština Udruženja na mandat od 4 godine sa mogućnošću ponovog izbora.

Član 32.

Članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni prije isteka mandata na koji su izabrani:

 • na vlastiti zahtjev
 • neopravdanim izostankom sa tri uzastopne sjednice
 • ako svojim radnjama u vezi sa radom u Upravnom odboru narušavaju ugled Udruženja
 • u drugim slučajevima predviđenim Zakonom, ovim Statutom i aktima Udruženja

Odluku o razrješenju člana Upravnog odboradonosi Skupština Udruženja većinom glasova.

Član 33.

Upravni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u četiri mjeseca.

Upravni odbor može odlučivati ako je prisutno više od polovine članova.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Postupak sazivanja,način rada i donošenje odluka Upravnog odbora utvrđuju se Poslovnikom o radu Upravnog odbora, kojeg donosi Upravni odbor na prvoj konstituirajućoj sjednici.

Član 34.

Upravni odbor Udruženja obavlja slijedeće poslove:

 • priprema sjednice Skupštine
 • priprema nacrt Statuta i drugih akata koje donosi Skupština
 • provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština
 • upravlja imovinom Udruženja
 • prati provedbu finasijskog plana rada Udruženja i donosi odluke o upotrebi sredstava
 • priprema i utvrđuje izvještaj o radu za svaku kalendarsku godinu, odnosno period između dvije sjednice Skupštine i podnosi ga Skupštini na razmatranje i usvajanje
 • donosi odluke o obrazovanju odbora, komisija i drugih radnih tijelaradi izvršavanja posebih zadataka iz djelatnosti Udruženja
 • prati realizaciju finansijskog plana rada Udruženja i donosi odluke o upotrebi sredstava
 • rješava po žalbama članova u prvom stepenu
 • obavlja i druge poslove, predviđene Statutom i aktima Udruženja

Član 35.

Predsjednik Upravnog odbora Udruženja obavlja slijedeće poslove:

 • saziva sjednice Upravnog odbora i predsjedava sjednicama
 • stara se o izvršavanju odluka iz nadležnosti Upravnog odbora
 • Potpisuje akte i odluke koje je donio Upravni odbor i brine o zakonitosti ovih akata
 • stara se o zakonitosti rada Udruženja
 • zastupa Udruženje u pravnom prometu
 • rukovodi radom Udruženja i organizuje njegov rad
 • odgovoran je za zakonitost rada Udruženja
 • odlučuje o upotrebi sredstava za realizaciju ciljeva Udruženja
 • naredbodavac je u izvršenju finansijskog plana
 • stara se o izvršenju odluka, zadataka i zaključaka Skupštine
 • nastupa u ime Udruženja u odnosima sa trećim licima
 • podnosi izvještaj o radu Skupštini
 • priprema i predlaže nacrt budžeta za rad Udruženja i Skupštine
 • stara se o pravilnom korištenju imovine Udruženja, o urednom obavljanju materijalno- finansijskog poslovanja, zakonitom i blagovremenom vršenju stručnih i administrativnih poslova
 • koordinira rad organa i tijela i donose odluke o pitanjima o radu Udruženja, osim onih koji su u isključivoj nadležnosti Skupštine.
 • obavlja i druge poslove koje mu je povjerila Skupština

VIII                                            IMOVINA UDRUŽENJA

 

Član 36.

Udruženje može sticati prihode iz slijedećih izvora:

 • članarine
 • dobrovoljnih priloga i poklona javnih institucija, fizičkih i pravnih lica, kako u gotovini tako i u imovini i uslugama
 • državnih subvencija i ugovora sa državom, javnim institucijama, fizičkim i pravnim licima
 • realizacijom drugih projekata
 • uzgojem zivotinja na farmi (ovce, pčele, kokoši itd) i kultivacijom zemljišta, uzgojem povrća, voća, bilja za ličnu upotrebu, kroz učenje i edukacije drugih koji žele da izgrade sebe za svoju svoju vlastitu egzistenciju (kroz prava i obaveze i učešće kroz Udruženje, kroz pruzanje davanje, podršku i uzajamno prihvatanje novih znanja i vještina) u skladu sa ovim statutom
 • prihoda stečenih kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Udruženja, u skladu sa ovim Statutom
 • drugih izvora u skladu sa važećim zakonima.

Član 37.

Udruženjeje dužno voditi poslovne knjige i podnositi finansijske izvještaje u skladu s propisima kojima se uređuje računovodstvo neprofitnih organizacija.

Član 38.

Udruženje za svoje obaveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Nad imovinom udruženja može se provesti stečaj.

Stečajni postupak provodi nadležni sud na čijem se području nalazi sjedište udruženja u skladu s posebnim zakonima.

Nadzor nad zakonitošću i namjenskim trošenjem sredstava udruženja vrši Skupština i osnivači udruzenja.

Član 39.

Svaki član Udruženja ima pravo da ostvari uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju u vezi sa imovinom i finansijskim poslovanjem Udruženja.

Član 40.

Skupština Udruženja može donijeti opće akte kojima se u skladu sa ovim Satutom bliže određuju pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja i za nadzor nad korištenjem tih sredstava.

IX        PRAVILA ZA OSTVARIVANJE, KORIŠTENJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA UDRUŽENJA, KAO I ORGAN KOJI JE OVLAŠTEN ZA NADZOR NAD KORIŠTENJEM TIH SREDSTAVA

Član 41.

Ostvarivanje, korišćenje i raspolaganje sredstvima Udruženja utvrđuje se finansijskim planom (sa pripadajućim prihodima, aktivnostima i utvrđenim prioritetima), kojeg donosi Upravni odbor, Osnivači i Skupština.

Član 42.

Udruženje djeluje po načelima neprofitabilne organizacije, a eventualnu dobit usmjerava isključivo za proširenje svojih kapaciteta i djelatnosti radi ostvarivanja programskih ciljeva. Udruženje je dužno upravljati imovinom udruženja sa pažnjom dobrog domaćina, na odgovoran i zakonit način i u najboljem interesu članova Udruženja.

Nadzor nad korištenjem sredstava Udruženja vrši Skupština.

Skupština je nadležna za kontrolu svih dokumenata, koji se odnose na finansijsko poslovanje, posebno periodičnih, polugodišnjeg i završnog finansijskog izvještaja.

Dokumenta iz prethodnog stava Skupština razmatra na redovnoj godišnjoj, a po potrebi na vanrednoj sjednici Skupštine.

 

X                            INFORMISANJE I JAVNOST RADA UDRUŽENJA

Član 43.

Rad Udruženja je javan.

Javnost rada Udruženja ostvaruje se na način utvrđen zakonom i ovim Statutom.

Član 44.

Organi Udruženja dužni su da ovlaštenim predstavnicima sredstava informisanja učine dostupnim podatke, informacije i isprave koje se odnose na rad Udruženja.

Predstavnici sredstava informisanja imaju pravo da prisustvuju sjednicama organa Udruženja i da izvještavaju o radu tih organa.

Član 45.

Članovi Udruženja imaju pravo da budu redovno informisani o radu svih organa Udruženja. O informisanju članova Udruženja staraju se predsjednik Udruženja.

Član 46.

Izuzetno, općim aktom koji donosi Skupština može se utvrditi da pojedine informacije, podaci i isprave, predstavljaju poslovnu tajnu.

Istim aktom mogu se utvrditi odgovorna lica za korištenje i zaštitu informacija koje imaju karakter poslovne tajne.

Za poslovnu tajnu ne mogu se odrediti podaci koji su javni po zakonu i drugim propisima kao i podaci o korištenju zakona i drugih propisa.

 

XI                             STATUT I DRUGI OPĆI AKTI UDRUŽENJA

Izmjene i dopune Statuta

Član 47.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta mogu podnijeti osnivači i svaki član Udruženja. Inicijativa se podnosi Skupštini, pismenim putem i sa odgovarajućim obrazloženjem.

Član 48.

Prijedloge za izmjenu i dopune Statuta utvrđuje Skupština. Utvrđeni prijedlog dostavlja se Skupštini Udruženja, pismenim putem i sa odgovarajućim obrazloženjem, najmanje 30 dana prije dana održavanja Skupštine.

Član 49.

O izmjenama i dopunama Statuta odlučuje Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Udruženja.

 

 

 

Opći akti Udruženja

Član 50.

Osnovni opšti akt Udruženja je Statut Udruženja.

Pored Statuta, organi Udruženja mogu donositi i druge opće akte i to:

 • odluke
 • pravilnike
 • poslovnike

Opći akti Udruženja moraju biti saglasni zakonu i Statutu Udruženja.

Član 51.

Odluke, kao opći akti donose se u slučajevima kada je to izričito utvrđeno Zakonom i ovim Statutom kao i u drugim slučajevima kada se na opći način uređuju pitanja od značaja za ostvarivanje ciljeva Udruženja.

Član 52.

Pravilnikom se na opći način uređuju odnosi između članova Udruženja, kao i međusobni odnosi organa Udruženja u ostvarivanju njihovih nadležnosti.

Član 53.

Pravilnikom se bliže uređuje način rada organa Udruženja i izvršavanje njihovih nadležnosti određenih Statutom.

Član 54.

Orginalni primjerci općih akata Udruženja čuvaju se u arhivi Udruženja.

XII                                           ZASTUPANJE UDRUŽENJA

Član 55.

Udruženje u pravnom prometu s trećim licima zastupa predsjednik Upravnog odbora ili jdan od članova Upravnog odbora kojeg Uprvni odbor ovlasti za to ukoliko je predsjednik Upravnog odbora spriječen.

Član 56.

U postupcima u kojima Udruženje učestvuje kao stranka radi ostvarivanja svojih prava, dužnosti i odgovornosti pred nadležnim organima, lice ovlašteno za zastupanje uz saglasnost može dati pismenu punomoć za zastupanje advokatu ili drugom stručnom licu.

XIII                             TRAJANJE I PRESTANAK UDRUŽENJA

Član 57.

Udruženje će trajati sve dok za to budu postojali zakonski uslovi ili dok Skupština ne donese odluku o prestanku Udruženja.

Član 58.

Udruženje može prestati sa radom dobrovoljno ili po sili zakona.

Odluku o dobrovoljnom prestanku rada Skupština donosi dvotrećinskom većinom svih članova Udruženja.

Inicijativu za prestanak rada Udruženja može dati jedna trećina članova Udruženja u slučaju:

 • ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog Statutom Udruženja za održavanje Skupštine, a Skupština nije održana
 • ako se broj članova Udruženja smanji ispod broja tri
 • u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.

Inicijativa se podnosi predsjedniku Upravnog odbora koji priprema materijal za Skupštinu.

Udruženje prestaje sa radom po sili zakona, u skladu sa odredbama članova 51. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

Udruženje je obavezno svaku statusnu promjenu prijaviti nadležnom Ministarstvu u roku utvrđenim Zakonom.

XIV                              STATUSNE PROMJENE UDRUŽENJA

Član 59.

Udruženje se može spojiti, ili podjeliti u druga udruženje u skladu sa Zakonom.

Odluku iz prethodnog stava donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih članova Udruženja.

XV       PRAVILA ZA RASPODJELU PREOSTALE IMOVINE U SLUČAJU PRESTANKA RADA UDRUŽENJA

Član 60.

Istovremeno sa odlukom o prestanku rada Udruženja Skupština donosi plan likvidacije Udruženja, kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obaveze Udruženja.

Skupština imenuje likvidatora Udruženja čija je dužnost da sastavi plan likvidacije imovine Udruzenja i isti podnese Skupštini na usvajanje.

 

XVI                                   PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 61.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština udruženja.

Član 62.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa u Registar kod nadležnog Ministarstva.

Bihać; 10. Januar 2016.god

Broj: 01-3-1/16

Predsjednik Osnivačke Skupštine

____________________